Ttbg
TIẾNG G ĐỊNH MỆNHTiếng g Định Mệnh hay tiếng g cuối đời
Vẫy tay gi từ cuộc chơi Tnh i...