Kamy
KẾT CUỘC BỐN MA


trời thng no ti xỏa tc ngồi che mặt khc?
chừng như ma hạ sắp đổ cơn ging
dường như ma thu nửa ngọn nắng lưng thềm
vẫn m mặt? hai bn tay ngy đng sương phủ
(v cớ g ci lng v vọng?)
mảnh tình rơi tiêu tán lá cỏ màu xuân xa .

(Paris, thng 12/1994)