Bến ngựa
Trần Tuấn Kiệt

Khi xưa ta đến bên thành
Cỏ cây cũng nhớ thương mình ra hoa
Vàng trăng bến ngựa giang hà
Bia thành vách mộ lòng ta chợt buồn